Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 12 Sep 2022Title: Kennisgewing van Raadsvergadering / Notice of Council MeetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT / CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ‘n Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op WOENSDAG, 05 OKTOBER 2022 in die Raadsaal. Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 10:00 on WEDNESDAY, 05 OCTOBER 2022 in the Council Chambers. E O PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Worker_Youth Coordinator_ Bredasdorp:MS/HD203

Closing Date: 04 October 2022
Salary: 

MANAGEMENT SERVICES DEPARTMENT

HUMAN DEVELOPMENT

EXTERNAL ADVERTISEMENT

PROFESSIONAL OFFICER:

YOUTH COORDINATOR

BREDASDORP: MS/HD203

 

Requirements

(Relevant proof / documentation must accompany application)

 • Relevant 3-year tertiary qualification (minimum NQF Level 6), B-Degree/ National Diploma
 • Minimum of three (3) to five (5) years’ relevant experience
 • Computer literate (MS Office)

 

Duties:

 • Implementation of the Youth Development Strategy
 • Ensure a functional and developed Youth Council
 • Building of sound relationships with relevant stakeholders.
 • Ensuring that the baseline information that links to projects is available.
 • Assist with community surveys.
 • Coordinate arts and culture programmes.
 • Monitor and control situational analysis and feasibility studies to assess the impact of youth development initiatives and opportunities
 • Create and implement awareness programs and campaigns on social problems
 • Mobilize youth to attend programs and campaigns (eg. Youth camps, life skills programs, entrepreneurial programs, sport, and recreation programs, etc.)
 • Assist students with bursary schemes information.
 • Represent the Municipality at youth development events, conduct workshops and presentations
 • Investigate and resolve queries and complaints
 • Stimulate the vision and activities of society aimed at countering anti-social attitudes and practices, and regenerate the fundamental principles enshrined in the South African Constitution

 

Recommendations: 

 • Valid Code B driver’s license (manual vehicle)
 • Proficient in at least two (2) of the three (3) official languages of the Western Cape
 • Knowledge of the Cape Agulhas Youth Development Infrastructure
 • Community development and project management skills
 • Computer literate (MS Excel)

 

Enquiries: Me. Luzeth Smith

Tel: 028 425 5500

 

Remuneration: T10

(R245 098.92 -R318 155.88) p.a

CLOSING DATE: Tuesday, 04 OCTOBER 2022

 

 

 

 

 

BESTUURSDIENSTE DEPARTEMENT

MENSLIKE ONTWIKKELING

EKSTERNE ADVERTERING

PROFESSIONELE BEAMPTE:

JEUG KOöRDINEERDER

BREDASDORP: MS/HD203

 

Vereistes:

(Verwante bewys / dokumentasie moet aansoek vergesel)

 •  Verwante 3jaar tersiêre kwalifikasie (minimum NKR Vlak 6), B-graad/ Nasionale Diploma
 •  Minimum drie (3) tot vyf (5) jaar verwante ondervinding
 •  Rekenaargeletterd (MS Office toepassings)

 

Funksies:

 • Implementering van die Jeugontwikkelings Strategie.
 • Vestiging van ‘n funksionele en ontwikkelde Jeugraad.
 • Versamelling van basiese inligting vir die implementering van projekte.
 • Om hulp te verleen aan gemeenskapsopnames.
 • Koordineer kuns en kultuur programme.
 • Monitor en beheer omstandighede analise en lewensvatbaarheidstudies om die impak van jeugontwikkelingsinisiatiewe en geleenthede te assesseer.
 • Skep en implementeer bewustheidsprogramme en veldtogte oor sosiale probleme.
 • Mobiliseer jeug om programme en veldtogte (bv.jeugkampe, lewensvaardigheids-

programme, entrepreneuriese-, sport en ontspanningsprogramme, ens.) by te woon.

 • Verleen bystand met studiebeurs skema inligting.
 • Verteenwoordig die Munisipaliteit by jeugontwikkelingsgeleenthede, lei werkswinkels en aanbiedings.
 • Ondersoek en los navrae en klagtes op.
 • Stimuleer die visie en aktiwiteite van die samelewing gemik op teenwerking van anti-sosiale gedrag en praktyke, en regeneer die fundamentele beginsels gevestig in die Suid-Afrikaanse Grondwet.

 

Aanbevelings:

 • Geldige Kode B Bestuurderslisensie (handrat voertuig)
 • Vlot in ten minste twee (2) van die drie (3) amptelike tale van die Wes-Kaap
 • Kennis van die Kaap Agulhas Jeugontwikkelingsinfrastruktuur
 • Gemeenskapsontwikkeling en projekbestuurvaardighede
 • Rekenaargeletterd (MS Excel toepassings)

 

Navrae: Mev. Luzeth Smith

Tel: 028 425 5500

 

Vergoeding: T10

(R245 098.92 -R318 155.88) p.j

 

SLUITINGS DATUM: Dinsdag, 04 OKTOBER 2022

 

Worker_Youth Coordinator_ Bredasdorp:MS/HD203 (200KB) Cam Application Form (252.3KB) Last published 20 September 2022