Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 12 Sep 2022Title: Kennisgewing van Raadsvergadering / Notice of Council MeetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT / CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ‘n Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op WOENSDAG, 05 OKTOBER 2022 in die Raadsaal. Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 10:00 on WEDNESDAY, 05 OCTOBER 2022 in the Council Chambers. E O PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Worker_Senior Tourism Officer_ Bredasdorp: SED105

Closing Date: 23 September 2022
Salary: 

OFFICE OF THE MUNICIPAL MANAGER

LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT AND TOURISM

EXTERNAL ADVERTISEMENT

SENIOR TOURISM OFFICER: SED105

BREDASDORP

Requirements:
• Minimum NQF level 5 qualification in Tourism or related qualification, Diploma/ Degree
• 3-5 Years relevant experience
• Valid code EB driver’s licence
• Computer literate
• Excellent presentation skills
• Should be able to communicate (verbal and written) in at least two of the three official languages of the Western Cape, namely English, Afrikaans and isiXhosa. Additional languages will be an added advantage
• A thorough knowledge of the tourism sector, and specific knowledge of the Cape Agulhas and greater Overberg– area is highly recommended
• Should be prepared to work flexi-hours

 

Functions:
Render and co-ordinate the tourism function in the Cape Agulhas Area which includes:
• Implementation of Municipal Tourism Strategies
• Participate in and co-ordinate tourism-related events on behalf of the municipality
• Gathering and processing of tourism statistics
• Liaison with private and government tourism stakeholders
• Marketing of the Cape Agulhas – area as a preferred tourist destination within the greater Overberg region
• Design, printing, and distribution of marketing material
• Provide a comprehensive tourism information service
• Attend indaba’s, expo’s, and festivals to market area
• Product development in all areas, including disadvantaged areas
• Development and maintenance of a comprehensive database of product owners and services
• Assist with the updating and maintenance of tourism information on the municipal website and other social media platforms
• Arranging tourism awareness and training programmes
• Report writing
• General office administration

 

Recommendations:
• Own reliable vehicle

 

Remuneration: T12
(R341 620.68 – R443 442.48) p.a

 

Job enquiries: Mr O January
Tel: 028 425 5500

 

CLOSING DATE: Friday, 23 SEPTEMBER 2022

 

 

 

 

KANTOOR VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER

PLAASLIKE EKONOMIESE ONTWIKKELING EN TOERISME

EKSTERNE ADVERTENSIE

SENIOR TOERISME BEAMPTE: SED105

BREDASDORP

 

Vereistes:
• Minimum NQF vlak 5 - kwalifikasie in Toerisme, of ‘n soortgelyke kwalifikasie, Diploma/ Graad
• 3-5 Jaar relevante ondervinding
• Geldige kode EB – bestuurslisensie
• Rekenaargeletterd
• Uitstekende aanbiedingsvaardigdhede
• Moet taalvaardig wees (skriftelik sowel as mondelings) in ten minste twee van die drie amptelike tale van die Weskaap, te wete Engels, Afrikaans en isiXhosa. Addisionele tale sal as ‘n sterk aanbeveling dien.
• ‘n Diepliggende kennis het van die Kaap Agulhas – gebied asook die groter Overbergstreek
• Bereid wees om buigsame ure te werk.

 

Funksies:
Koördinering van die toerisme-funksie in die Kaap Agulhas – munisipale gebied, wat die volgende insluit:
• Implimentering van die munisipale toerisme strategie
• Koördinering en deelname aan toerisme-verwante geleenthede namens die munisipaliteit
• Skakeling met toerisme rolspelers in die private sektor sowel as regeringsinstansies
• Bemarking van Kaap Agulhas as die voorkeur toeriste bestemming
• Ontwerp, druk en verspreiding van bemarkingsmateriaal
• Voorsiening van ‘n omvattende toerisme inligtingsdiens
• Bywoning van feeste, indaba’s en uitstallings om sodoende die Kaap Agulhas-gebied te bemark
• Ontwikkeling van en instandhouding van plaaslike produkte in alle gebiede, wat voorheen benadeelde gebiede insluit
• Ontwikkeling en instandhouding van ‘n uitgebreide databasis van produk-eienaars en dienste
• Assisteer met die opdatering en instandhouding van toerisme verwante inligting op die munisipale webtuiste en ander sosiale media netwerke
• Organisering van toerisme bewusmaking- en ander opleidingsprogramme
• Algemene kantooradministrasie, wat die opstel van verslae insluit

 

Aanbeveling:
• Eie voertuig

Vergoeding: T12
(R341 620.68 – R443 442.48) p.j

 

Pos navrae: Mnr O January
Tel: 028 425 5500

 

 

SLUITINGS DATUM: Vrydag, 23 SEPTEMBER 2022

CAM Application Form (252.3KB) Worker_ Senior Tourism Officer (179.67KB) Last published 07 September 2022