Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 06 Dec 2022Title: Kennisgewing van Raadsvergadering / Notice of Council MeetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ’n Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op DINSDAG, 13 DESEMBER 2022 in die Raadsaal. CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 10:00 on TUESDAY, 13 DESEMBER 2022 in the Council Chambers. E O PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
Published: 06 Dec 2022Title: Kennisgewing van Raadsvergadering / Notice of Council MeetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ’n Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op DINSDAG, 13 DESEMBER 2022 in die Raadsaal. CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 10:00 on TUESDAY, 13 DESEMBER 2022 in the Council Chambers. E O PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Worker_Digger Operator: IS407_Bredasdorp

Closing Date: 31 October 2022
Salary: 

INFRASTRUCTURE SERVICES

EXTERNAL ADVERTISEMENT

DIGGER OPERATOR: IS407

BREDASDORP

 

Requirements:

 • Code EB and EC drivers’ license
 • 1-2 Years’ experience

 

Functions:

 • Receiving instructions and communicating with the immediate superior to establish details of tasks (vehicle, tools, materials, and personnel). Landfill- covering of waste daily as permit conditions indicate.
 • Observing and participating with personnel in the loading/ offloading sequences of items, refuse, sand, and tools checking requirements prior to departure from site or locations correcting deviations from safety procedures.
 • Attending to and providing materials to support personnel to facilitate the cleaning of vehicles, containers, and tools and, checking and correcting specific deviations.
 • Inserting the relevant information and details of activities.
 • Forwarding to the relevant personnel for processing.
 • Covering daily refuse material at the landfill site loading material, refuse, sand, and offload truck.
 • Attending to queries from personnel with regards to specific waste items, assessing and providing information on the need for separation or continuation with collection sequence.
 • Monitoring the offloading of waste from the vehicle, informing personnel of specific guidelines with respect to waste separation where necessary.
 • Collecting/ delivering materials and items to/from Offices and specific locations, checking items on loading against documentation for correctness prior to departure.
 • Maintaining front-end loader and checking oil and water and any defects and reporting any breakdowns at workshop.

 

Recommendations:

 • Code C1 drivers’ license with public driver permit
 • Physically healthy
 • Basic Literacy/ Grade 10

 

Remuneration: T6

(R142 057.80 -R184 408.92) p.a

 

Job enquiries: Mr W Linnert

Tel: 028 425 5500

 

 CLOSING DATE: Monday, 31 October 2022

 

 

 

 

INFRASTRUKTUUR DIENSTE

EKSTERNE ADVERTERING

VASTE AFVAL DIENSTE

DIGGER OPERATOR: IS407

BREDASDORP

 

 

Vereistes:

 • Kode EB en EC Bestuurslisensie
 • 1-2 Jaar ondervinding

 

Funksies:

 • Ontvang instruksies en kommunikasie met die onmiddellike toesighouer om besonderhede van take (voertuig, gereedskap, materiaal en personeel) vas te stel. Stortingsterrein-bedekking van afval daagliks soos permitvoorwaardes aandui.
 • Waarneming en deelname saam met personeel in die laai-/aflaai-reekse van items, vullis, sand en gereedskap wat vereistes nagaan voor vertrek van terrein of plekke wat afwykings van veiligheidsprosedures regstel.
 • Versorging en verskaffing van materiaal om personeel te ondersteun om die skoonmaak van voertuie, houers en gereedskap te fasiliteer en, kontrolering en regstelling van spesifieke afwykings.
 • Die invoeging van die relevante inligting en besonderhede van aktiwiteite.
 • Aanstuur na die betrokke personeel vir verwerking.
 • Dek daaglikse vullismateriaal by die stortingsterrein laaimateriaal, vullis, sand.
 • Behandel navrae van personeel met betrekking tot spesifieke vullis tipes, assessering en verskaffing van inligting oor die behoefte aan skeiding of voortsetting met kollekteringskedule.
 • Monitering van die aflaai van afval uit die voertuig, waar nodig personeel in te lig oor spesifieke riglyne met betrekking tot afvalskeiding.
 • Versamel/aflewer van materiaal en items na/van kantore en spesifieke liggings, kontroleer items tydens laai teen dokumentasie vir akkuraatheid voor vertrek.
 • Onderhou en kontroleer olie en water en enige defekte en rapporteer enige onklaarrakings by werkswinkel.

 

Aanbevelings:

 • Kode C1 Bestuurslisensie met Openbare bestuurslisensie permit
 • Fisies gesond
 • Basiese geletterdheid/ Graad 10 

 

Vergoeding: T6

(R142 057.80 -R184 408.92) p.j

Pos navrae: Mnr W Linnert

Tel: 028 425 5500

 

 

SLUITINGS DATUM: Maandag, 31 Oktober 2022

Worker_Digger Operator: IS407_Bredasdorp (196.78KB) Last published 20 October 2022