Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 12 Sep 2022Title: Kennisgewing van Raadsvergadering / Notice of Council MeetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT / CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ‘n Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op WOENSDAG, 05 OKTOBER 2022 in die Raadsaal. Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 10:00 on WEDNESDAY, 05 OCTOBER 2022 in the Council Chambers. E O PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Worker_ Senior Superintendent Licences_ Bredasdorp: MS441

Closing Date: 23 September 2022
Salary: 

MANAGEMENT SERVICES DEPARTMENT

EXTERNAL ADVERTISEMENT

PROTECTION SERVICES

SENIOR SUPERINTENDENT:

LICENCES

BREDASDORP: MS441

Requirements:
• Grade 12 certificate
• National Diploma in Traffic officers
• 8 Years relevant experiences in DLTC and VTS functions.
• No criminal record
• Firearm proficiency
• Relevant Degree or BTech/ policing degree
• Grade A Examiner of Vehicles Diploma
• Grade A K53 Examiner of Drivers’ Licences Diploma

 

Functions:
• Control of Drivers Licensing and vehicle licensing administration
• Management of licensing section personnel
• Give guidance on traffic and road markings
• Responsible to manage the Quality Assurance Manual on licensing as Management Representative.
• Managing of NaTIS booking system
• Manage all Inspection visits and report on findings
• Implementation of traffic laws and regulations
• Inspects all municipal vehicles from time to time to establish roadworthiness
• Substitution for testing K53 and examiner of vehicles as required

 

 

Recommendations:
• SANS 0216 certificate
• Experience in Local Authority Environment
• Willingness to work overtime
• Excellent written and verbal communication skills in at least two (2) of the three (3) official languages in the Western Cape, namely English, Afrikaans and Xhosa
• Valid Code EC (PrDP) and Code A drivers’ licence
• Computer literate
• Conflict management and good interpersonal skills

 

Remuneration: T13
(R384.643.56 – R499 280.28) p.a

Job enquiries: Mrs M Saptou
Tel: 028 425 5500

 

CLOSING DATE: Friday,  23 SEPTEMBER 2022

 

 

 

 

 

 

BESTUURSDIENSTE DEPARTEMENT

EKSTERNE ADVERTENSIE

BESKERMINGSDIENSTE

SENIOR SUPERINTENDENT:

LISENSIES

BREDASDORP: MS441

Vereistes:
• Graad 12 sertifikaat
• Nasionale Verkeersbeampte Diploma
• 8Jaar toepaslike ondervinding in beide K53 en Padwaardigheid Toetsing.
• Geen kriminele record
• Vuurwapenvaardigheid
• Relevante Graad of BTech/ polisiëringsgraad
• Graad A Ondersoeker van Voertuie Diploma
• Graad A K53 Ondersoeker van Bestuurderslisensies Diploma

 

 

Funksies:
• Beheer van Bestuurderslisensie en voertuig lisensiëring administrasie
• Bestuur van personeel in lisensiëring afdeling
• Gee advies oor padverkeerstekens en padmerke
• Verantwoordelik vir die kwaliteit Versekerings Handleiding van Lisensiering as Bestuursverteenwoordiger.
• Bestuur van NaTIS afspraak sisteem
• Hanteer alle Inspekteur besoeke en verskaf terugvoering op bevindings.
• Implementering van verkeerswetgewing en regulasies
• Inspekteer alle munisipale voertuie van tyd tot tyd vir padvaardigheid
• Aflos van Toetse vir K53 en Ondersoek voertuie wanneer nodig

 

 

 

Aanbeveling:
• SANS 0216 Sertifikaat
• Ervaring in plaaslike owerheidsomgewing
• Bereidwilligheid om oortyd te werk
• Uitstekende kommunikasie vaardighede, skriftelik sowel as mondelings, in ten minste twee (2) van die drie (3) amptelike tale in die Wes Kaap, naamlik Engels, Afrikaans en Xhosa.
• Geldige Kode EC (PrDP) en Kode A bestuurderslisensie
• Rekenaarvaardig
• Konflik hantering en goeie mense verhoudinge

 

Vergoeding: T13
(R384.643.56 – R499 280.28) p.j

 

Pos navrae: Me M Saptou
Tel: 028 425 5500

 

SLUITINGS DATUM:  Vrydag, 23 SEPTEMBER 2022

 

Worker_Senior Superintendent Licenses (181.19KB) Cam Application From (252.3KB) Last published 07 September 2022