Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Worker: Senior Superintendent Fleet_ BREDASDORP: IS551

Closing Date: 10 August 2022
Salary: 

INFRASTRUCTURE SERVICES

EXTERNAL ADVERTISEMENT

ELECTROMECHANICAL SERVICES

SENIOR SUPERINTENDENT FLEET

BREDASDORP: IS551

 

 

Requirements:

 • Trade tested diesel mechanic
 • Computer literacy:  MS Office
 • 5 Years workshop supervisory/management experience

 

Duties:

 • Managing subordinates
 • Ensuring quality of work
 • Responsible for maintenance planning
 • Responsible for workshop stock control
 • Responsible for record keeping
 • Assist with budget input and control
 • Obtain quotations
 • Responsible for licencing and roadworthy of vehicles
 • Monthly reporting
 • Control of workshop equipment and tools
 • Responsible for workshop allocated vehicles
 • Responsible for works order management
 • Ensures compliance to CMMS

 

Recommendations: 

 • Code C1 Drivers licence
 • N3 mechanical certificate
 • Heavy plant mechanic
 • N6 Mechanical Diploma
 • Code EC Drivers licence
 • 10 Years workshop management experience
 • Experience in problem solving and fault tracing
 • Experience in work planning and organising
 • Must be quality oriented
 • Must be focussed on service delivery and excellence
 • Must have good interpersonal skills
 • Must be fluent in two of the three official languages spoken in the Western Cape
 • Must have excellent written and oral communication skills
 • Must be action oriented
 • Must show accountability and an ethical works manner
 • Good working knowledge of workplace safety and OHS act
 • Good physical and mental health
 • Must be able to work under pressure
 • Not sight or hearing impaired 
 • Ability to distinguish between colours

 

 

Special Conditions:

 • Candidates must be willing to submit themselves to a practical/skills test.
 • Must reside in Bredasdorp

 

Enquiries: Mr Stephen Cooper

Tel: 028 42 55500

 

Remuneration: T13

R384 643.56 – R499 280.28) p.a

 

CLOSING DATE:  Wednesday, 10 AUGUST 2022

 

 

 

 

INFRASTRUKTUUR DIENSTE

EKSTERNE ADVERTERING

ELEKTROMEGANIESE DIENSTE

SENIOR SUPERINTENDENT VLOOT

BREDASDORP: IS551

 

Vereistes:

 • Gekwalifiseerde dieselwerktuigkundige
 • Rekenaargeletterdheid: MS Office
 • 5 Jaar werkswinkeltoesig-/bestuurservaring

 

Funksies:

 • Bestuur van ondergeskiktes
 • Verseker kwaliteit van werk
 • Verantwoordelik vir instandhoudingsbeplanning
 • Verantwoordelik vir kontrole van werkswinkel voorraad
 • Verantwoordelik vir rekordhouding
 • Help met begrotingsinsette en -beheer
 • Inwin van kwotasies
 • Verantwoordelik vir lisensiëring en padvaardigheid van voertuie
 • Maandelikse rapportering
 • Kontrolering van toerusting en gereedskap in die werkswinkel
 • Verantwoordelik vir voertuie aan die werkswinkel toegewys
 • Verantwoordelik vir werks opdrag bestuur
 • Verantwoordelik om seker te maak van CMMS nakoming

 

Aanbevelings:

 • Kode C1 Rybewys
 • N3 meganiese sertifikaat
 • Swaar plantwerktuigkundige
 • N6 Meganiese Diploma
 • Kode EC Rybewys
 • 10 Jaar werkswinkelbestuur
 • Ervaring in probleem oplossing en fout opsporing
 • Ervaring in werksbeplanning en -organisering
 • Moet kwaliteitgeoriënteerd wees
 • Moet gefokus wees op dienslewering en uitnemendheid
 • Moet oor goeie inter-persoonlike vaardighede beskik
 • Moet vlot wees in twee van die drie amptelike tale wat in die Wes-Kaap gepraat word
 • Moet oor uitstekende skriftelike- en mondelinge kommunikasievaardighede beskik
 • Moet “aksie-georiënteerd” wees
 • Moet aanspreeklikheid en etiese werkswyse toon
 • Goeie werkende kennis van werksplekveiligheid en die Wet op beroepsgesondheid en -veiligheid
 • Goeie liggaamlike- en geestelike gesondheid
 • Moet onder druk kan werk
 • Nie sig- of gehoorgestremd wees nie 
 • Vermoë om tussen kleure te kan onderskei

 

Spesiale Voorwaardes:

 • Kandidate moet bereid wees om hulself aan ‘n praktiese-/vaardigheidstoets te onderwerp
 • Moet in Bredasdorp woonagtig wees

 

Navrae: Mnr Stephen Cooper

Tel: 028 42 55500

 

Vergoeding: T13

R384 643.56 – R499 280.28) p.j

 

SLUITINGS DATUM: Woensdag, 10 AUGUSTUS 2022

 

Worker: Senior Superintendent Fleet_ BREDASDORP: IS551 (236.3KB) Cam Application From (252.3KB) Last published 27 July 2022