Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 06 Dec 2022Title: Kennisgewing van Raadsvergadering / Notice of Council MeetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ’n Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op DINSDAG, 13 DESEMBER 2022 in die Raadsaal. CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 10:00 on TUESDAY, 13 DESEMBER 2022 in the Council Chambers. E O PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
Published: 06 Dec 2022Title: Kennisgewing van Raadsvergadering / Notice of Council MeetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ’n Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op DINSDAG, 13 DESEMBER 2022 in die Raadsaal. CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 10:00 on TUESDAY, 13 DESEMBER 2022 in the Council Chambers. E O PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Worker: Financial Internship X1

Closing Date: 17 November 2022
Salary: R96 000 – R120 000 p.j

FINANCIAL SERVICES

EXTERNAL ADVERTISEMENT

FINANCIAL INTERNSHIP X1

(2 YEARS CONTRACT)

 

 

Requirements:

 • Possession of at least three-year Bachelor’s Degree or National Diploma with major concentrations in Economics, Accounting of Finance, Internal Auditing or Risk Management
 • Financial Accounting, I, II, III; Auditing I; Mercantile Law I; Economics I and Business Economics I; Business Management I; Local Governance I
 • Fairly good written and verbal communication skills
 • Computer Literacy with practical experience
 • Literate in at least two of the three official languages of the Western Cape

 

Functions:

 • General financial Management, with reference to the Financial Management Act 56 of 2003 as well as other legislation to the municipality
 • Expenditure management and related activities and functions
 • Income and Cash Management and related activities ad functions
 • Supply chain management and related activities and functions
 • Budget and treasury management and related activities and functions
 • Internal controls, auditing and management/ related activities and functions
 • Diverse functions and responsibilities within the municipal sphere.

 

The vacancy is an in-service training program funded by National Treasury and implemented according to their guideline principles

 

Special conditions:

Preference will be given to candidates that resides within the Municipal area of Cape Agulhas Municipality

 

Remuneration:

R96 000 – R120 000 p.a

 

Job enquiries: Mr Shaun Stanley

Tel: 028 425 5500

 

Closing Date: Thursday, 17 November 2022

 

 

 

 

 

FINANSIëLE DIENSTE

EKSTERNE ADVERTERING

FINANSIëLE INTERNSKAP X1

(2 JAAR KONTRAK)

 

Vereistes:

 • In besit van ten minste ‘n drie jaar Baccalaureus Graad of Nasionale Diploma met hoof vakke: Ekonomie, Rekeningkunde in Finansies, Interne Ouditering of Risiko Bestuur
 • Finansiële rekeningkunde I, II, II; Ouditkunde I; HandelsregI; Ekonomie I en bedryfsekonomie I; BesigheidsbestuurI; Plaaslike Regeringbestuur I
 • Redelik goeie geskrewe en verbale kommunikasievaardighede
 • Rekenaargeletterdheid met praktiese ervaring
 • Kommunikasie vaardig in ten minste twee van die drie amptelike tale van die Wes-Kaap

 

Funksies:

 • Algemene finansiële bestuur, met verwysing na die Munisipale Bestuurswet 56 van 2003 sowel as ander wetgewing van toepassing op die munisipaliteit.
 • Uitgawes bestuur en verwante aktiwiteite en funksies
 • Inkomste en kontant bestuur en verwante aktiwiteite en funksies
 • Voorsiening kanaal bestuur en verwante aktiwiteite en funksies
 • Begroting en tesourie bestuur en verwante aktiwiteite en funksies
 • Interne kontrole ouditering en risikobestuur/ verwante aktiwiteite en funksies
 • Diverse funksies en verantwoordelikhede binne die munisipale finansies

 

Die vakature is ‘n indiensopleiding program wat deur Nasionale Tesourie gefinansier word en volgens hul beginsels geimplementeer word.

 

Spesiale voorwaardes:

 • Kandidate wat binne die munisipale gebied van Kaap Agulhas Munisipaliteit woon, sal voorkeur geniet

 

Vergoeding:

R96 000 – R120 000 p.j

 

Pos navrae: Mnr Shaun Stanley

Tel: 028 425 5500

Sluitingsdatum: Donderdag, 17 November 2022

Worker: Financial Internship X1 (233.43KB) Cam Application Form (300.2KB) Last published 04 November 2022