Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 06 Dec 2022Title: Kennisgewing van Raadsvergadering / Notice of Council MeetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ’n Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op DINSDAG, 13 DESEMBER 2022 in die Raadsaal. CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 10:00 on TUESDAY, 13 DESEMBER 2022 in the Council Chambers. E O PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
Published: 06 Dec 2022Title: Kennisgewing van Raadsvergadering / Notice of Council MeetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ’n Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op DINSDAG, 13 DESEMBER 2022 in die Raadsaal. CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 10:00 on TUESDAY, 13 DESEMBER 2022 in the Council Chambers. E O PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Annual Reports

Annual Report 2013/14

info@capeagulhas.gov.za

Last updated: 09/02/2016

Draft Annual Report 2018 /19

CAPE AGULHAS MUNICIPALITY

DRAFT ANNUAL REPORT 2018/19

 

Notice is hereby given in terms of Section 21A of the Local Government Municipal Systems Act, Act 32 of 2000, read together with Section 127(5) of the Local Government Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003 that the Cape Agulhas Municipality Draft Annual Report for the 2018/19 Financial Year is available for public comment.

 

The Draft Annual Report is available to the public during office hours at the following offices and places:

 • Municipal Offices at Bredasdorp, Napier and Struisbaai
 • Libraries at Struisbaai-North, Bredasdorp, Napier, Elim, Waenhuiskrans/ Arniston, Protem and Klipdale
 • Caravan Parks at L’Agulhas and Waenhuiskrans/Arniston
 • The Municipal Website www.capeagulhas.gov.za

 

Comments on the Draft Annual Report must be submitted in writing to the Municipal Manager by 13 January 2020. Comments can be sent to the address on this notice or emailed to TraceyS@capeagulhas.gov.za   Any enquiries regarding the Draft Annual Report can also be directed to Ms Tracey Stone Tel (028) 4255500, Fax: (028) 4251019, e-mail  TraceyS@capeagulhas.gov.za   Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned person during normal office hours for assistance.

 

DGI O’NEILL

MUNICIPAL MANAGER

P O BOX 51

BREDASDORP

7280                                                                                                       

10 December 2019

 

KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT

KONSEP JAARVERSLAG 2018/19

 

Kennisgewing geskied hiermee ingevolge artikel 21A van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels Wet,  Wet 32 van 2000 saamgelees met Artikel 127(5) van die Wet op Plaaslike Regering : Munisipale FinansiëLe Bestuurs Wet, Wet 56 van 2003 dat die Kaap Agulhas Munisipaliteit konsep jaarverslag vir die 2018/19 Finansiële Jaar ter insae lê vir publieke kommentaar.

 

Die konsep jaarverslag is beskikbaar vir die publiek tydens kantoorure by die onderstaande kantore en plekke:

 • Munisipale Kantore te Bredasdorp, Napier en Struisbaai
 • Biblioteke te Struisbaai-Noord, Bredasdorp, Napier, Elim, Waenhuiskrans/ Arniston, Protem en Klipdale
 • Karavaanparke te L’Agulhas en Waenhuiskrans/Arniston.
 • Die Munisipale Webtuiste, www.capeagulhas.gov.za

 

Kommentaar op die konsep jaarverslag moet skriftelik aan die Munisipale Bestuurder gerig word teen 13 Januarie 2020. Kommentaar kan aan die adres op die kennisgewing gestuur word of per e-pos aan TraceyS@Capeagulhas.gov.za. Enige navrae in dié verband kan gerig word aan Me Tracey  Stone Tel (028) 4255500, Faks: (028) 4251019, e-pos TraceyS@Capeagulhas.gov.za Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persoon kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand.

 

DGI O’NEILL

MUNISIPALE BESTUURDER

POSBUS 51

BREDASDORP

7280                                                                                                                                                             

10 Desember 2019

 

Last updated: 17/01/2020

Annual Report 2018/19

CAPE AGULHAS MUNICIPALITY

OVERSIGHT REPORT ON THE 2018/19  ANNUAL REPORT OF CAPE AGULHAS MUNICIPALITY

 

Notice is hereby given in terms of Section 129 (3) of the Local Government Municipal Finance Management Act, 56 of 2003 read together with Section 21 (A) of the Local Government Municipal Systems Act, 32 of 2000, that the Oversight Report on the 2018/19 Annual Report as well as the final 2018/19 Annual Report of the Cape Agulhas Municipality is available to the public during office hours at the following places.

 

 • All Municipal Offices
 • All Libraries
 • Caravan Parks at L’Agulhas and Waenhuiskrans/Arniston

 

It is also available on the Municipal Website www.capeagulhas.gov.za.

 

Enquiries can be directed to Ms Tracey Stone, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp 7280.  Tel (028) 4255500, Fax: (028) 4251019, e-mail Traceys@capeagulhas.gov.za. Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned person during normal office hours for assistance.

 

KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT

OORSIGVERSLAG VAN DIE 2018/19 JAARVERSLAG VAN KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT

 

Kennisgewing geskied hiermee ingevolge artikel 129 (3) van die Wet op Plaaslike Regering Munisipale Finansiële Bestuur, 56 van 2003, saamgelees met Artikel 21(A) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000 dat die Oorsigverslag ten opsigte van die 2018/19 Jaarverslag sowel as die finale 2018/19 Jaarverslag van Kaap Agulhas Munisipaliteit beskikbaar is vir die publiek tydens kantoorure by die onderstaande plekke:

 • Alle Munisipale Kantore
 • Biblioteke
 • Karavaanparke te L’Agulhas en Waenhuiskrans/Arniston.

 

Dit is ook beskikbaar op die Munisipale Webtuiste, www.capeagulhas.gov.za

 

Navrae kan gerig word aan Me Tracey Stone, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp 7280.  Tel (028) 4255500, Faks: (028) 4251019, e-pos TraceyS@Capeagulhas.gov.za. Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persoon kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand.

 

 

DGI O’NEILL

MUNICIPAL MANAGER / MUNISIPALE BESTUURDER

P O BOX / POSBUS 51

BREDASDORP

7280                                     

 

Last updated: 06/02/2020

Pages