Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Notice of Intention to Compile the Cape Agulhas SDF

NOTICE OF INTENTION TO COMPILE THE CAPE AGULHAS MUNICIPAL SPATIAL DEVELOPMENT FRAMEWORK

Notice is hereby given in terms of sections 28(3) and 29 of the Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of

2000); section 20 of the Spatial Planning and Land Use Management Act, 2013 (Act 16 of 2013); section 11 of the Western Cape Land Use Planning Act, 2014 (Act 13 of 2014) and section 10(1) of the Cape Agulhas Municipality By-law on Municipal Land Use Planning, 2022 that Cape Agulhas Municipality intends to compile its Municipal Spatial Development Framework (Cape Agulhas MSDF).

 

The Cape Agulhas Municipal SDF is a long-term forward planning document which spatially indicates the long-term growth and development path of the municipality. It co-ordinates the spatial implications of all strategic sector plans (engineering, transport, economic, housing, community services etc.) of the municipality. The Cape Agulhas Municipal SDF is the spatial core component of the Cape Agulhas Municipal Integrated Development Plan (IDP).

 

You are invited to register as an Interested and Affected Party (I&AP) to be kept informed of the project during its various phases and to provide relevant inputs. To register as an I&AP, you should submit your full name and surname, property description, physical address, postal address, contact number and email address to the Town Planning Department, Bredasdorp, 7280 within a period of 21 days from 22 July 2022 to 15 August 2022.

For     enquiries     contact     the     Town     Planners     S.     Nel     at     suneln@capeagulhas.gov.za   or   A Theron   at  abrahamt@capeagulhas.gov.za.

 

     E.O PHILLIPS                                                   Municipal Office,

     MUNICIPAL MANAGER                                 PO Box 51, Bredasdorp, 7280

                                                                                   Tel:      0284255500

                                                                                  townplanning@capeagulhas.gov.za

 

 

 

 

KENNISGEWING VAN VOORNEME OM DIE KAAP AGULHAS MUNISIPALE RUIMTELIKE ONTWIKKELINGSRAAMWERK SAAM TE STEL

 

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikels 28(3) en 29 van die Wet op Munisipale Stelsels, 2000 (Wet

32 van 2000), Artikel 20 van die Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur, 2013 (Wet

16 van 2013), Artikel 11 van die Wes-Kaapse Wet op Grondgebruikbeplanning, 2014 (Wet 13 van

2014) en Artikel 10(1) van die Kaap Agulhas Munisipaliteit Verordening insake Munisipale Grondgebruikbeplanning (2022) dat Kaap Agulhas Munisipaliteit van voornemens is om hul Munisipale Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk (Kaap Agulhas MROR) saam te stel.

 

Die Kaap Agulhas Munisipale ROR is ’n langtermyn vooruitbeplanningsdokument wat die langtermyn groei- en ontwikkelingspad van die munisipaliteit aandui. Dit koördineer die ruimtelike implikasies van alle strategiese sektorplanne (ingenieursdienste, vervoer, ekonomie, behuising, gemeenskapsdienste, ens.)  van die munisipaliteit.  Die Kaap Agulhas ROR is die ruimtelike kern komponent  van  die Kaap Agulhas Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP).

 

U word uitgenooi om as 'n Belanghebbende en Geaffekteerde Party (B&GP) te registreer om op hoogte gehou te word van die verskillende fases van die projek en moontlike relevant insette te lewer. Om as 'n B&GP te registreer, moet u binne 21 dae vanaf 22 Julie 2022 tot 15 Augustus 2022, u volle naam en van, eiendombeskrywing, fisiese adres, posadres, kontaknommer en e-posadres by die Stadsbeplannings kantoor, Bredasdorp, 7280 in dien.

 

Vir     navrae     kontak     die    Stadsbeplanners, S Nel,  suneln@capeagulhas.gov.za   of A Theron, abrahamt@capeagulhas.gov.za.

 

     E.O PHILLIPS                                                   Munisipale Kantore,

     MUNISIPALE BESTUURDER                       Posbus 51, Bredasdorp, 7280

                                                                                   Tel:      0284255500

                                                                                  townplanning@capeagulhas.gov.za

 

Category: 
Download document: 
Document: 
Title: 
Notice of Intention to Compile the Cape Agulhas SDF