Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 11 May 2022Title: Raadsvergadering / Council MeetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT / CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Kennis geskied hiermee in terme van Artikel 19 van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelselswet, 32 van 2000 dat ‘n raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op DINSDAG, 31 MEI 2022, waartydens die 2022/23 MTREF Begroting & finale GOP van die voorganger raad met wysigings 2022/23-2026/27 oorweeg sal word. Notice is hereby given in terms of Section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a council meeting will be held at 10:00 on TUESDAY 31 MAY 2022, where the 2022/23 MTREF Budget & Final IDP of the predecessor with amendments 2022/23-2026/27 will be considered. EO PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Notice_ Draft IDP and Budget Imbizo

CAPE AGULHAS MUNICIPALITY

 

DRAFT BUDGET (2022/23, 2023/24 AND 2024/25), AND THE INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN (IDP) OF PREDECESSOR WITH AMENDMENTS (2022/23-2026/27)

 

NOTICE is hereby given in terms of Section 22 of the Local Government Municipal Finance Management Act, Act 56 of 2003 read together with Section 34 of the Local Government Municipal Systems Act, Act 32 of 2000 that the following draft documents were tabled to the Municipal Council by the Mayor on 31 March 2022:

 

  1. Draft Budget for the period (2022/23, 2023/24 and 2024/25) which includes the Draft Service Delivery and Budget Implementation Plan (SDBIP) (2022/23)
  2. Draft Integrated Development Plan (IDP) of predecessor with amendments (2022/23-2026/27)

 

Documents are available for public scrutiny on the Municipal Website www.capeagulhas.gov.za, on the following links:

 

https://capeagulhas.gov.za/draft-idp-predecessor-amendments-202223-%E2%80%93-202627

https://capeagulhas.gov.za/draft-budget-2022-2023

Documents will also be available at all Municipal Offices and Libraries from 6 April 2022. Enquiries can be directed to the following officials:

 

Budget: Shaun Stanley, shauns@capeagulhas.gov.za  or Tel 028-4255798;

IDP: Lindy Valentine, lindyv@capeagulhas.gov.za, or Tel 028 4255545.

 

IDP/BUDGET Imbizos will be held in the respective wards as per the schedule below:

 

WARD VENUE DATE TIME
1 Napier Community Hall Thursday, 21 April 2022 19:00
2 Liefdesnessie “Dienssentrum” Tuesday, 26 April 2022 11:00
2 Thusong Hall Tuesday, 26 April 2022 19:00
3 Nelson Mandela Community Hall Wednesday, 20 April 2022 19:00
4 Glaskasteel Hall Thursday, 28 April 2022 19:00
5 Suidpunt “Dienssentrum” Tuesday, 19 April 2022 15:00
5 Struisbaai Community Hall Tuesday, 19 April 2022 19:00
6 Arniston Community Hall Monday, 25 April 2022 19:00
6 Christen “Gemeente Kerk” Bredasdorp Tuesday, 3 May 2022 19:00

 

* All Covid19 protocols will be adhered to

 

Comments on the draft documents must be lodged in writing with the undersigned at the address stated on this advertisement by no later than 16:00 on Friday 06 May 2022.  You can also send a comment via WhatsApp to 064 758 4532.

 

Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned persons during normal office hours for assistance.

 

 

 

 

 KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT

KONSEP BEGROTING (2022/23, 2023/24 AND 2024/25) EN DIE GEΪNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN (GOP) VAN DIE VOORGANGER RAAD MET WYSIGINGS (2022/23-2026/27)

 

KENNISGEWING geskied hiermee kragtens die bepalings van artikel 22 van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003) saamgelees met artikel 34 van die Munisipale Stelselswet (Wet 32 van 2000), dat die volgende konsep dokumente deur die Burgemeester by die Raad ingedien is op 31 Maart 2022:

 

  1. Konsep Begroting vir die periode (2022/23, 2023/24 en 2024/25) wat die Konsep Dienslewering en Begrotingsimplementeringsplan (“SDBIP”) (2022/23) insluit
  2. Konsep Geïntegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) van die voorganger Raad met wysigings (2022/23-2026/27)

 

Die dokumente sal beskikbaar wees op die Munisipaliteit se webwerf (www.capeagulhas.gov.za) vir besigtiging op die volgende skakels:

 

https://capeagulhas.gov.za/draft-idp-predecessor-amendments-202223-%E2%80%93-202627

https://capeagulhas.gov.za/draft-budget-2022-2023

Die dokumente sal ook vanaf 6 April 2022 by alle Munisipale Kantore en Biblioteke beskikbaar wees. Navrae kan gerig word aan die volgende amptenare:

 

Begroting: Shaun Stanley, shauns@capeagulhas.gov.za  of Tel 028-4255798;

GOP:        Lindy Valentine, lindyv@capeagulhas.gov.za, of Tel 028-4255545.

 

GOP/BEGROTING Imbizos word gehou in die verskillende wyke soos per skedule hieronder:

 

WYK PLEK DATUM TYD
1 Napier Gemeenskapsaal Donderdag, 21 April 2022 19:00
2 Liefdesnessie Dienssentrum Dinsdag, 26 April 2022 11:00
2 Thusongsaal Dinsdag, 26 April 2022 19:00
3 Nelson Mandela Gemeenskapsaal Woensdag, 20 April 2022 19:00
4 Glaskasteel saal Donderdag, 28 April 2022 19:00
5 Suidpunt Dienssentrum Dinsdag, 19 April 2022 15:00
5 Struisbaai Gemeenskapsaal Dinsdag, 19 April 2022 19:00
6 Arniston Gemeenskapsaal Maandag, 25 April 2022 19:00
6 Christen Gemeente Kerk Bredasdorp Dinsdag, 3 Mei 2022 19:00

 

*Alle Covid19-protokol sal nagekom word

 

Kommentaar op die konsep dokumente moet skriftelik by die ondergetekende ingedien word by die adres soos gemeld op die advertensie teen nie later nie as 16:00 op Vrydag 06 Mei 2022. U kan ook ‘n boodskap stuur op Whatsapp na 064 758 4532.

 

Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persone kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand.

 

EO PHILLIPS

MUNICIPAL MANAGER / MUNISIPALE BESTUURDER

P O BOX / POSBUS  51

BREDASDORP 7280    

Email: info@capeagulhas.gov.za                                                                                          06.04.2022

Download document: 
Title: 
Notice_ Draft IDP and Budget Imbizo