Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Current Opportunities

Worker: Driver operator_ BREDASDORP: IS192

Closing Date: 27 July 2022

Salary:

Description

INFRASTRUCTURE SERVICES

INTERNAL ADVERTISEMENT

ELECTROMECHANICAL SERVICES

DRIVER/ OPERATOR
BREDASDORP: IS192

 

Requirements:
• Grade 10
• Code C1 drivers’ license with PrDP
• 1-2 Years’ experience

 

Functions:
• Perform driving activities for the department
• Operate small plant to assist construction and
Maintenance
• Perform standby function
• Assist with construction team
• Assist with maintenance work
• Ensure compliance to OHS act
• Ensure vehicles in store are clean and tidy

 

Recommendations:
• Code EC drivers’ licence with PrDP
• Good physical and mental health
• Must be able to work under pressure
• Not sight or hearing impaired
• Ability to distinguish between colors
• Not be afraid of heights
• 1 Year electrical infrastructure distribution experience
• 1 – 2 years driving experience

 

Special Conditions:
• Candidates must be willing to submit themselves to a practical/skills test.
• Must reside in Bredasdorp

 

Enquiries: Mr Stephen Cooper
Tel: 028 42 55500

 

Remuneration: T6
(R142 057.80 – R184 408.92) p.a

 

CLOSING DATE: Wednesday, 03 AUGUST 2022

 

 

 

INFRASTRUKTUUR DIENSTE

INTERNE ADVERTERING

ELEKTROMEGANIESE DIENSTE

BESTUURDER / OPERATEUR

BREDASDORP: IS192

 

Vereistes:
• Graad 10
• Kode C1 Bestuurders lisensie met PBP
• 1-2 jaar ondervinding

 

Funksies:
• Bestuursaktiwiteit van die department uitvoer
• Hanteer klein gereedskap om die konstruksie en instandhouding spanne by te staan
• Doen bystand funksies
• Hulp vir konstruksie span
• Hulp vir instandhouding span
• Verseker dat die “OHS” wetgewing toegepas word
• Verseker dat voertuie in stoor skoon en netjies is

 

Aanbeveling:
• Kode EC Bestuurders Lisensie met PBP
• Goeie liggaamlike- en geestelike gesondheid
• Moet onder druk kan werk
• Nie sig- of gehoorgestremd wees nie
• Vermoë om tussen kleure te kan onderskei
• Geen hoogte vrees
• 1 Jaar ondervinding in die verspreiding van elektriese infrastruktuur
• 1 – 2 jaar bestuurders ondervinding

 

Spesiale Voorwaardes:
• Kandidate moet bereid wees om hulself aan ‘n praktiese-/vaardigheidstoets te onderwerp
• Moet in Bredasdorp woonagtig wees

 

Navrae: Mr Stephen Cooper
Tel: 028 42 55500

 

 

SLUITINGS DATUM: Woensdag, 03 AUGUSTUS 2022

 

 

Worker: Driver Operator _ BREDASDORP: IS192

Closing Date: 03 August 2022

Salary:

Description

INFRASTRUCTURE SERVICES
INTERNAL ADVERTISEMENT

ELECTROMECHANICAL SERVICES

DRIVER/ OPERATOR
BREDASDORP: IS192


Requirements:
• Grade 10
• Code C1 drivers’ licence with PrDP
• 1-2 Years’ experience

 

Functions:
• Perform driving activities for the department
• Operate small plant to assist construction and
Maintenance
• Perform standby function
• Assist with construction team
• Assist with maintenance work
• Ensure compliance to OHS act
• Ensure vehicles in store are clean and tidy

 

Recommendations:
• Code EC drivers’ licence with PrDP
• Good physical and mental health
• Must be able to work under pressure
• Not sight or hearing impaired
• Ability to distinguish between colors
• Not be afraid of heights
• 1 Year electrical infrastructure distribution experience
• 1 – 2 years driving experience

 

Special Conditions:
• Candidates must be willing to submit themselves to a practical/skills test.
• Must reside in Bredasdorp

 

Enquiries: Mr Stephen Cooper
Tel: 028 42 55500

 

Remuneration: T6
(R142 057.80 – R184 408.92) p.a

 

CLOSING DATE: Wednesday, 03 AUGUST 2022

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUKTUUR DIENSTE

INTERNE ADVERTERING

ELEKTROMEGANIESE DIENSTE

BESTUURDER / OPERATEUR

BREDASDORP: IS192

 

Vereistes:
• Graad 10
• Kode C1 Bestuurders lisensie met PBP
• 1-2 jaar ondervinding

 

Funksies:
• Bestuursaktiwiteit van die department uitvoer
• Hanteer klein gereedskap om die konstruksie en instandhouding spanne by te staan
• Doen bystand funksies
• Hulp vir konstruksie span
• Hulp vir instandhouding span
• Verseker dat die “OHS” wetgewing toegepas word
• Verseker dat voertuie in stoor skoon en netjies is

 

Aanbeveling:
• Kode EC Bestuurders Lisensie met PBP
• Goeie liggaamlike- en geestelike gesondheid
• Moet onder druk kan werk
• Nie sig- of gehoorgestremd wees nie
• Vermoë om tussen kleure te kan onderskei
• Geen hoogte vrees
• 1 Jaar ondervinding in die verspreiding van elektriese infrastruktuur
• 1 – 2 jaar bestuurders ondervinding

 

Spesiale Voorwaardes:
• Kandidate moet bereid wees om hulself aan ‘n praktiese-/vaardigheidstoets te onderwerp
• Moet in Bredasdorp woonagtig wees

 

Navrae: Mr Stephen Cooper
Tel: 028 42 55500

 

Vergoeding: T6
(R142 057.80 – R184 408.92) p.j

 

SLUITINGS DATUM: Woensdag, 03 AUGUSTUS 2022

 

 

 

Worker: Senior Superintendent Fleet_ BREDASDORP: IS551

Closing Date: 10 August 2022

Salary:

Description

INFRASTRUCTURE SERVICES

EXTERNAL ADVERTISEMENT

ELECTROMECHANICAL SERVICES

SENIOR SUPERINTENDENT FLEET

BREDASDORP: IS551

 

 

Requirements:

 • Trade tested diesel mechanic
 • Computer literacy:  MS Office
 • 5 Years workshop supervisory/management experience

 

Duties:

 • Managing subordinates
 • Ensuring quality of work
 • Responsible for maintenance planning
 • Responsible for workshop stock control
 • Responsible for record keeping
 • Assist with budget input and control
 • Obtain quotations
 • Responsible for licencing and roadworthy of vehicles
 • Monthly reporting
 • Control of workshop equipment and tools
 • Responsible for workshop allocated vehicles
 • Responsible for works order management
 • Ensures compliance to CMMS

 

Recommendations: 

 • Code C1 Drivers licence
 • N3 mechanical certificate
 • Heavy plant mechanic
 • N6 Mechanical Diploma
 • Code EC Drivers licence
 • 10 Years workshop management experience
 • Experience in problem solving and fault tracing
 • Experience in work planning and organising
 • Must be quality oriented
 • Must be focussed on service delivery and excellence
 • Must have good interpersonal skills
 • Must be fluent in two of the three official languages spoken in the Western Cape
 • Must have excellent written and oral communication skills
 • Must be action oriented
 • Must show accountability and an ethical works manner
 • Good working knowledge of workplace safety and OHS act
 • Good physical and mental health
 • Must be able to work under pressure
 • Not sight or hearing impaired 
 • Ability to distinguish between colours

 

 

Special Conditions:

 • Candidates must be willing to submit themselves to a practical/skills test.
 • Must reside in Bredasdorp

 

Enquiries: Mr Stephen Cooper

Tel: 028 42 55500

 

Remuneration: T13

R384 643.56 – R499 280.28) p.a

 

CLOSING DATE:  Wednesday, 10 AUGUST 2022

 

 

 

 

INFRASTRUKTUUR DIENSTE

EKSTERNE ADVERTERING

ELEKTROMEGANIESE DIENSTE

SENIOR SUPERINTENDENT VLOOT

BREDASDORP: IS551

 

Vereistes:

 • Gekwalifiseerde dieselwerktuigkundige
 • Rekenaargeletterdheid: MS Office
 • 5 Jaar werkswinkeltoesig-/bestuurservaring

 

Funksies:

 • Bestuur van ondergeskiktes
 • Verseker kwaliteit van werk
 • Verantwoordelik vir instandhoudingsbeplanning
 • Verantwoordelik vir kontrole van werkswinkel voorraad
 • Verantwoordelik vir rekordhouding
 • Help met begrotingsinsette en -beheer
 • Inwin van kwotasies
 • Verantwoordelik vir lisensiëring en padvaardigheid van voertuie
 • Maandelikse rapportering
 • Kontrolering van toerusting en gereedskap in die werkswinkel
 • Verantwoordelik vir voertuie aan die werkswinkel toegewys
 • Verantwoordelik vir werks opdrag bestuur
 • Verantwoordelik om seker te maak van CMMS nakoming

 

Aanbevelings:

 • Kode C1 Rybewys
 • N3 meganiese sertifikaat
 • Swaar plantwerktuigkundige
 • N6 Meganiese Diploma
 • Kode EC Rybewys
 • 10 Jaar werkswinkelbestuur
 • Ervaring in probleem oplossing en fout opsporing
 • Ervaring in werksbeplanning en -organisering
 • Moet kwaliteitgeoriënteerd wees
 • Moet gefokus wees op dienslewering en uitnemendheid
 • Moet oor goeie inter-persoonlike vaardighede beskik
 • Moet vlot wees in twee van die drie amptelike tale wat in die Wes-Kaap gepraat word
 • Moet oor uitstekende skriftelike- en mondelinge kommunikasievaardighede beskik
 • Moet “aksie-georiënteerd” wees
 • Moet aanspreeklikheid en etiese werkswyse toon
 • Goeie werkende kennis van werksplekveiligheid en die Wet op beroepsgesondheid en -veiligheid
 • Goeie liggaamlike- en geestelike gesondheid
 • Moet onder druk kan werk
 • Nie sig- of gehoorgestremd wees nie 
 • Vermoë om tussen kleure te kan onderskei

 

Spesiale Voorwaardes:

 • Kandidate moet bereid wees om hulself aan ‘n praktiese-/vaardigheidstoets te onderwerp
 • Moet in Bredasdorp woonagtig wees

 

Navrae: Mnr Stephen Cooper

Tel: 028 42 55500

 

Vergoeding: T13

R384 643.56 – R499 280.28) p.j

 

SLUITINGS DATUM: Woensdag, 10 AUGUSTUS 2022

 

Worker: Solid Waste_ BREDASDORP: IS462 / STRUISBAAI: IS485

Closing Date: 10 August 2022

Salary:

Description

INFRASTRUCTURE SERVICES

EXTERNAL ADVERTISEMENT

SOLID WASTE SERVICES

WORKERS X2:

BREDASDORP: IS462

STRUISBAAI: IS485

 

Requirements:

 • Basic literacy (AET/ Grade 08)
 • 0–1 year experience

 

Functions:

 • Collection of household and business refuse.
 • Solid Waste Management functions, i.e. sweeping of streets, cleaning of public open spaces, repairs to solid waste infrastructure
 • Carry out instructions as requested from Manager: Solid Waste

 

Special conditions

 • Willingness to work after hours.
 • Ability to work within a team.

 

Remuneration: T3

(R112 634 04 – R126 813.36) p.a

 

Job enquiries: Mr W Linnert

Tel: 028 425 5500

 

CLOSING DATE: Wednesday, 10 AUGUST 2022

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUKTUUR DIENSTE

EKSTERNE ADVERTERING

VASTE AFVAL DIENSTE

WERKERS X2

BREDASDORP: IS462

STRUISBAAI: IS485

 

Vereistes:

 • Basiese geletterdheid (AET/ Graad 08)
 • 0-1 jaar ondervinding

 

Funksies:

 • Kollektering van huishoudelike en besigheidsvullis.
 • Hantering van vaste afval bestuursfunksies soos vee van strate, opruim van publieke oopruimtes, herstelwerk aan infrastruktuur van afdeling.
 • Uitvoer van opdragte soos versoek deur Bestuurder: Vaste Afvalbestuur

 

Spesiale voorwaardes:

 • Bereidwillig wees om oortyd te werk.
 • Moet in spanverband kan werk.

 

Vergoeding: T3

(R112 634 04 – R126 813.36) p.j

 

Pos navrae: Mnr W Linnert

Tel: 028 425 5500

 

SLUITINGS DATUM:  Woensdag, 10 AUGUSTUS 2022

 

 

Worker: Assistant Roadmaker_IS398 BREDASDORP

Closing Date: 10 August 2022

Salary:

Description

INFRASTRUCTURE SERVICES
EXTERNAL ADVERTISEMENT
STREETS AND STORMWATER SERVICES
ASSISTANT ROAD MARKER: IS398 BREDASDORP
 

Requirements:

 • Basic literacy (AET/ Grade 08)
 • 0–1-year experience

Functions:

 • Assist with measurements of road markings
 • Painting of road markings
 • Planting of poles for traffic signs
 • Erection of traffic signs
 • General maintenance work

 

Special conditions

 • Required to work in all weather conditions.
 • Required to do stand- by duty.

 

Remuneration: T3

(R112 634 04 – R126 813.36) p.a

 

Job enquiries: Mr D Wasserman

Tel: 028 425 5500

 

CLOSING DATE: Wednesday, 10 AUGUST 2022

 

 

 

 

 

INFRASTRUKTUUR DIENSTE

EKSTERNE ADVERTERING

STRATE EN STORMWATER DIENSTE

ASSISTENT PADMERKER: IS398

BREDASDORP

 

Vereistes:

 • Basiese geletterdheid (AET/ Graad 08)
 • 0-1 jaar ondervinding

 

Funksies:

 • Assisteer met uitmeet van padmerke
 • Verf van padmerke
 • Plant van pale vir padtekens
 • Oprigting van padtekens/ borde
 • Algemene onderhoudswerk

 

Spesiale voorwaardes:

 • Bereidwillig wees om in alle weers-omstandighede te werk.
 • Bereidwillig wees om oortyd te werk.

 

Vergoeding: T3

(R112 634 04 – R126 813.36) p.j

 

Pos navrae: Mnr D Wasserman

Tel: 028 425 5500

 

SLUITINGS DATUM: Woensdag, 10 AUGUSTUS 2022

Vacancy: Municipal Manager

Closing Date: 12 August 2022

Salary: R 1 030 759 – R 1 267 066 per annum

Description

EPWP_ Squattercontrol Workers (Reference Number: 4/4/3/6)

Closing Date: 24 June 2022

Salary: R150.00 per day

Description

DIRECTORATE

MANAGEMENT SERVICES

DEPARTMENT

HUMAN SETTLEMENT

REFERENCE NUMBER: 4/4/3/6

EPWP SQUATTERCONTROL WORKERS

Requirements:

 • Physical Fitness and healthy
 • Willingness to work in all weather conditions
 • Certified copies of ID and proof of address
 • Proof of banking details

 

KEY PERFORMANCE AREAS:

 • Report of illegal structures, invasion of land, structures that has been hired out.
 • Report of any service delivery issues.
 • Liaise with informal settlement committees.
 • Give support to the NGO when needed.

HOW TO APPLY:

STEP 1: Complete the attached EPWP Application form. Hard copies of this form can be obtained at your nearest Municipal Office or at (OLD Nedbank Building) in Bredasdorp.

STEP 2: Attached certified copy of your identity document

STEP 3: Proof of banking details (bank letter / bank statement)

STEP 4: Submission of application can be hand delivered or emailed together with your certified Identity document & proof of Banking Details to your nearest Municipal Office or submit at (OLD Nedbank Building) in Bredasdorp.

 

SALARY: R150.00 per day

 

ELIGIBILITY: All unemployed & disabled persons, registered on the CAM database

LOCATION: Cape Agulhas Area

 

ENQUIRIES: MR M. DENNIS

CLOSING DATE: 01 JULY 2022

EPWP_General Workers (Reference Number: 4/4/3/6)

Closing Date: 27 June 2022

Salary: R120 per day

Description

DIRECTORATE\

MANAGEMENT SERVICES

DEPARTMENT

PARKS

REFERENCE NUMBER: 4/4/3/6

EPWP GENERAL WORKERS

Requirements

 • Physical Fitness and healthy
 • Willingness to work in all weather conditions
 • Certified copies of ID and proof of address
 • Proof of banking details

 

KEY PERFORMANCE AREAS:

 • Cleaning of offices & community hall/sports grounds.
 • Deforestation, shovel of sidewalks and spray of herbicides.

 

HOW TO APPLY:

STEP 1: Complete the attached EPWP Application form. Hard copies of this form can be obtained at your nearest Municipal Office or at (OLD Nedbank Building) in Bredasdorp.

STEP 2: Attached certified copy of your identity document

STEP 3: Proof of banking details (bank letter / bank statement)

STEP 4: Submission of application can be hand delivered or emailed together with your certified Identity document & proof of Banking Details to your nearest Municipal Office or submit at (OLD Nedbank Building) in Bredasdorp.

 

SALARY

R120.00 per day

 

ENQUIRIES: MR M. BRIERS

ELIGIBILITY:

All unemployed & disabled persons, registered on the CAM database.

LOCATION:

Cape Agulhas Area

 

CLOSING DATE:

27 JUNE 2022

 

EPWP_Solid Waste Administrator (Reference Number: 4/4/3/6)

Closing Date: 24 June 2022

Salary: R300 per dag

Description

DIRECTORATE

INFRASTRUCTURE

DEPARTMENT

SOLID WASTE

REFERENCE NUMBER: 4/4/3/6

SOLID WASTE ADMINISTRATOR

REQUIREMENTS

 • Physical Fitness and healthy
 • Willingness to work in all weather conditions
 • Certified copies of ID and proof of address
 • Proof of banking details
 • Own transport preferably a BAKKIE
 • Valid Driving Licence

KEY PERFORMANCE AREAS:

 • Supervision of the entire Cape Agulhas area’s cleaning team.
 • Planning of EPWP work schedule
 • Handle the admin of EPWP participants
 • Responsible for raising awareness.
 • Report to solid waste Manager.
 • Handling of complains

HOW TO APPLY:

STEP 1: Complete the attached EPWP Application form. Hard copies of this form can be obtained at your nearest Municipal Office or at (OLD Nedbank Building) in Bredasdorp.

STEP 2: Attached certified copy of your identity document

STEP 3: Proof of banking details (bank letter / bank statement)

STEP 4: Submission of application can be hand delivered or emailed together with your certified Identity document & proof of Banking Details to your nearest Municipal Office or submit at (OLD Nedbank Building) in Bredasdorp

 

SALARY

R300 per day

 

 

ENQUIRIES: MR W. LINNERT

 

ELIGIBILITY:

All unemployed & disabled persons, registered on the CAM database

LOCATION:

Cape Agulhas Area

CLOSING DATE:

24 JUNE 2022

EPWP_ Solid Waste Supervisors (Reference Number: 4/4/3/6)

Closing Date: 17 June 2022

Salary: R200 per day with vehicle allowance 3.60 claim of kilometres (not more than 500 km per two weeks)

Description

DIRECTORATE

INFRASTRUCTURE

DEPARTMENT

SOLID WASTE

REFERENCE NUMBER: 4/4/3/6

SOLID WASTE SUPERVISORS

 

REQUIREMENTS

 

 • Physical Fitness and healthy
 • Willingness to work in all weather conditions
 • Certified copies of ID and proof of address
 • Proof of banking details
 • Own transport preferably a BAKKIE
 • Valid Driving Licence

KEY PERFORMANCE AREAS:

 • Supervision over EPWP team
 • Responsible for weekly planning of tasks
 • Feedback on weekly planning

HOW TO APPLY:

STEP 1: Complete the attached EPWP Application form. Hard copies of this form can be obtained at your nearest Municipal Office or at (OLD Nedbank Building) in Bredasdorp.

STEP 2: Attached certified copy of your identity document

STEP 3: Proof of banking details (bank letter / bank statement)

STEP 4: Submission of application can be hand delivered or emailed together with your certified Identity document & proof of Banking Details to your nearest Municipal Office or submit at (OLD Nedbank Building) in Bredasdorp

 

R200 per day with vehicle allowance 3.60 claim of kilometres (not more than 500 km per two weeks)

 

ENQUIRIES: MR W. LINNERT

 

ELIGIBILITY:

All unemployed & disabled persons, registered on the CAM database.

 

LOCATION:

Cape Agulhas Area

 

CLOSING DATE:

24 JUNE 2022

Pages