Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 06 Dec 2022Title: Kennisgewing van Raadsvergadering / Notice of Council MeetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ’n Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op DINSDAG, 13 DESEMBER 2022 in die Raadsaal. CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 10:00 on TUESDAY, 13 DESEMBER 2022 in the Council Chambers. E O PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
Published: 06 Dec 2022Title: Kennisgewing van Raadsvergadering / Notice of Council MeetingStatus: KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ’n Raadsvergadering sal plaasvind om 10:00 op DINSDAG, 13 DESEMBER 2022 in die Raadsaal. CAPE AGULHAS MUNICIPALITY Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 10:00 on TUESDAY, 13 DESEMBER 2022 in the Council Chambers. E O PHILLIPS MUNISIPALE BESTUURDER / MUNICIPAL MANAGER POSBUS / P O BOX 51 BREDASDORP 7280
2
Home 2Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Applications are invited for Financial Assistance for 2023 tertiary Education

APPLICATIONS ARE INVITED FOR FINANCIAL ASSISTANCE FOR 2023 TERTIARY EDUCATION

Applications to receive financial assistance in terms of the Cape Agulhas Bursary policy are invited from prospective students. The following documents must accompany your application:

1. A letter of motivation from the applicant;

2. Certified copy of identity document;

3. Original registration certificate indicating the course and subjects to be followed;

4. Acceptance letter from the Institution

5. Proof of residence in the Cape Agulhas municipal area. - (municipal account or any other relevant document)

6. Certified proof of grade 12 results or certified copies of latest progress reports

7. Combined proof of parents / guardian’s income with a ceiling of R 20 000.00 per month.

Sealed applications marked “Bursary application” must be placed in the tender box at the Municipal Offices, 1 Dirkie Uys Street, Bredasdorp, not later than 12:00 on Friday, 13 January 2023.

Students residing in the Cape Agulhas Municipal area can apply for financial support in the following fields of study:

- Civil Engineering

- Financial Management

- Town and Regional Planning

- Tourism

- Human Resources

- Electromechanical Engineering Services

- ICT

- Community Development

- Environmental Management

- Business Studies

- Community Safety

- Public Administration

- Arts and Culture

- Agriculture

- Legal Studies

- Marine Biology

- Architecture

 

All applications will be subjected to the approval of a bursary committee and shall be dealt with in terms of the approved bursary policy. A copy of this policy is available on the municipal website, all libraries, and municipal offices in the Cape Agulhas area. Students that already received assistance may re-apply. No late or incomplete applications will be considered.

For any other related enquiries please contact Mrs. Lauren May during office hours on 028 425 55 00.

 

 

 

 

 

 

 

 

AANSOEK VIR FINANSIËLE BYSTAND VIR 2023 NA-SKOOLSE OPLEIDING

Aansoeke word hiermee ingewag van voornemende studente om finansiële hulp in terme van die Kaap Agulhas Beursbeleid te ontvang. Die volgende dokumente moet die aansoek vergesel:

1. ‘n Brief ter motivering van u aansoek;

2. Gesertifiseerde afskrif van die identiteitsdokument van die aansoeker;

3. ‘n Gesertifiseerde afskrif van die registrasie-sertifikaat uitgereik deur die Instansie wat die kursus en vakke aandui;

4. ‘n Toelatingsbrief van die opvoedkundige instansie;

5. Bewys van woonadres in Kaap Agulhas gebied;

6. ‘n Bewys van die graad 12 uitslae of die nuutste beskikbare uitslae;

7. Bewys van ouer(s)/voog(de) se gesamentlike inkomste van minder as R20 000,00 per maand.

Verseëlde aansoeke, gemerk “Beurs aansoek” moet in die tenderbus by die Munisipale Kantore geplaas word te Dirkie Uysstraat 1, Bredasdorp nie later as 12:00 op Vrydag, 13 Januarie 2023.

Studente woonagtig in die Kaap Agulhas Munisipale area kan aansoek doen vir finansiële ondersteuning vir die volgende studievelde:

- Siviele Ingenieurswese

- Finansiële Bestuur

- Stads & Streeksbeplanning

- Toerisme

- Menslike Hulpbronne

- Elektro Meganiese Ingenieurswese

- Informasie en Telekommunikasie Tegnologie

- Gemeenskaps Ontwikkeling

- Omgewingsbestuur

- Besigheidstudies

- Gemeenskapsveiligheid

- Publieke Administrasie

- Kuns en Kultuur

- Landbou

- Regs Wetenskap

- Marine Biologie

- Argitektuur

 

Alle aansoeke is onderhewig aan die goedkeuring van ‘n beurskomitee wie ingevolge die aanvaarde beleid hiermee sal handel. ‘n Afskrif van die beursbeleid is beskikbaar op die munisipale webtuiste, alle biblioteke en Munisipale kantore in die Kaap Agulhas gebied. Studente wat reeds ondersteuning ontvang het, mag weer aansoek doen. Geen laat of onvolledige aansoeke sal oorweeg word nie.

Vir enige navrae skakel asseblief vir Me. Lauren May gedurende kantoor ure by Tel Nommer 028-425 5500.

Download document: 
Title: 
Applications are invited for Financial Assistance for 2023 tertiary Education
Title: 
Application Form